مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه J Nurs Edu-v5n3p41-en-1

سایت منبع نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05036-DOI: 10.21859/jne بررسی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 5931 حمید رحیمی 1،*، هماسادات افتخار در این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود J Nurs Edu-v5n3p32-fa-1

مقدمه: ارزشیابی مهارتهای بالینی کسب شده توسط دانشجویان از مسائل مهم آموزش پرستاری است، خودارزیابی وسیله مفیدی برای تعیین صلاحیتها میباشد که با رفع نواقص، توسعه حرفهای را به دنبال دارد. این مطالعه با هدف Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود J Nurs Edu-v5n3p25-fa-1

سایت منبع مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05034-DOI: 10.21859/jne مقایسه خود ارزشیابی و ارزشیابی توسط مربی در کارآموزی کودکان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، سال 5939 تابنده صادقی 1، فاطمه عبدلی Read more…

By 92, ago